برگزار کنند:مسابقات،همایش ها و رویداد های ورزشی مانند مسابقات روپایی و رکورد زنی  ودر سطح ملی وانعکاس خبری ورسانه ای در روزنامه ها،خبرگزاری ها وهمچنین صدا وسیما